Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО АУДИО-ВИЗУАЛНA МЕДИЙНA УСЛУГA ПО ЗАЯВКА “VOYO”

I. Общи положения

Чл.1. (1) С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между „МайТВ.БГ” ООД, ЕИК 202254191, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Съборна” №14, ет.2, ап.6 (наричано по-долу „МайТВ”) и крайните потребители, ползващи осигурения им от МайТВ достъп до аудио-визуална медийна услуга по заявка “Voyo”.

(2) “БТВ Медиа Груп” ЕAД, ЕИК 130081393, със седалище и адрес на управление: гр. София, пл. „България” №1, Административна сграда на НДК, ет.11 (наричано по-долу „бТВ”) е доставчик на медийни услуги по смисъла на Закона за радиото и телевизията и като част от медийната си дейност продуцира и притежава правата за предоставяне на достъп в Интернет чрез аудио-визуална медийна услуга по заявка “Voyo” до каталог от аудио-визуални произведения (наричани по-долу „заглавия”) - сериали, новини, публицистични предавания и друго видео съдържание, определено от бТВ.

(3) МайТВ осигурява на крайните потребители достъп до медийната услуга по ал.2 чрез интернет страницата www.mytv.bg (осигуреният достъп е наричан по-долу за краткост „услугата”).

(4) По смисъла на настоящите Общи условия “краен потребител” означава физическо лице, което ползва услугата единствено за лично ползване и единствено на територията на някоя от държавите, посочени на http://mytv.bg/countries, по отношение на която изрично е указано, че е налице възможност за достъп до услугата.

Чл.2. (1) Настоящите Общи условия са задължителни за МайТВ и крайните потребители.

(2) С регистрацията на краен потребител на интернет страницата www.mytv.bg същият декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Приемането на Общите условия от крайните потребители е задължително предварително условие за ползване на услугата от последните.

(3) Общите условия имат задължителен характер спрямо крайните потребители от момента на приемането им. Общите условия могат да бъдат изменяни и допълвани по инициатива на МайТВ или в други, предвидени в действащото законодателство случаи. Измененията и допълненията на Общите условия влизат в сила от датата на публикуването им на www.mytv.bg или от по-късна дата, ако такава е изрично предвидена в тях.

(4) Промените на Общите условия имат задължителен характер спрямо заварените крайни потребители, в случай че не възразят писмено пред МайТВ на e-mail support@mytv.bg в срок до седем дни от датата на публикуване на измененията съгласно ал.3. При наличие на възражение съгласно предходното изречение, договорът между крайния потребител и МайТВ, по силата на който се ползва услугата, се прекратява.

II. Услуга, осигурявана от МайТВ

Чл.3. (1) Чрез интернет страницата www.mytv.bg на крайните потребители се предоставя възможност за достъп до нелинейната медийна услуга на бТВ – Voyo, чието съдържание е определено от бТВ. Аудио-визуалните произведения (заглавия), включени в каталога от заглавия, подбрани от бТВ, могат да бъдат гледани в избран от крайните потребители момент по тяхна лична заявка.

(2) Срещу заплащане от крайните потребители на такса в размер, определен от МайТВ, на потребителите се предоставя възможност за достъп през определен абонаментен период до всички заглавия, включени в каталога по ал.1.

(3) Достъпът до заглавията, който Потребителите получават, се изразява във възможност за многократно гледане, вкл. стартиране, спиране и превъртане на съответните заглавия.

(4) Услугата предоставя възможност на крайните потребители за достъп до съответните Заглавия единствено за лично използване.

III. Условия за ползване на услугата

Чл.4. Предоставянето на услугата се извършва на основание неформален договор при общи условия, сключен между МайТВ и съответния краен потребител. Договорът влиза в сила от момента на приемането на настоящите Общи условия от крайния потребител съгласно чл.2, ал.2.

Чл.5. (1) Краен потребител, желаещ да ползва услугата, следва да се регистрира на интернет страницата www.mytv.bg.

(2) При осъществяване на регистрацията по ал.1 крайният потребител предоставя най-малко следните данни: потребителско име и адрес на електронна поща.

(3) С оглед осъществяване на регистрацията по ал.1, крайният потребител следва да регистрира в системата на Paypal.com дебитната или кредитната карта, посредством която ще се извършват плащания на такси за ползване на услугата.

Чл.6. (1) МайТВ създава отделен потребителски акаунт за ползване на услугата на всеки краен потребител, регистрирал се съгласно чл.5.

(2) Крайните потребители могат да използват услугата единствено чрез потребителския си акаунт.

(3) В потребителския акаунт на крайния потребител се съдържа информация за избрания от него абонаментен период за ползване на услугата и текущия статус на абонамента.

Чл.7. (1) Услугата може да бъде използвана единствено при наличие на интернет свързаност на съответното устройство, чрез което същата ще се ползва.

(2) С оглед технически необезпокояваното използване на услугата е необходимо устройствата, чрез които същата се използва, да отговарят на следните минимални технически изисквания (препоръчителна конфигурация): P4 3GHz, 2GB RAM, графична карта с видеоускорение, звукова карта, операционна система Windows 7 или по-нова версия, интернет браузъри Firefox 3.5 или по-висока, Google Chrome 11 или по-висока, най-новият Adobe Flash плъгин, който поддържа H.264 видеоформат.

(3) Заглавията могат да бъдат гледани с високо качество (1280х720 пиксела) при минимална постоянна скорост на интернет връзката от 2.5Mb/s, а със стандартно качество (720х540 или 720х400 пискела, в зависимост от формата на съответното заглавие) при минимална постоянна скорост на интернет връзката от 750Кbit/s.

(4) Устройствата, чрез които може да бъде използвана услугата, са персонални компютри (в това число и преносими персонални компютри).

(5) Крайният потребител има възможност да използва услугата едновременно на до 3 устройства, позволяващи използването й.

Чл.8. (1) Услугата предоставя възможност за достъп до заглавията в избран от крайния потребител момент при условията на streaming (постоянна интернет свързаност).

(2) При използване на услугата копия на заглавията не се запазват в паметта на устройството, чрез което се осъществява достъп до заглавията (няма възможност за download).

Чл.9. (1) Активирането на услугата се осъществява в срок до 1 час след като МайТВ е получило заплатената от крайния потребител такса за използването й за определен абонаментен период.

(2) Абонаментният период за ползване на услугата е 1, 3, 6 или 12 месеца, по избор на крайния потребител и започва да тече от активирането на услугата съгласно ал.1.

(3) Първоначално избраният абонаментен период за ползване на услугата се посочва от крайните потребители при извършване на регистрацията съгласно чл.5, ал.1, като впоследствие крайните потребители могат да променят избрания от тях абонаментен период за ползване на услугата. Промяната на абонаментния период се прилага за ползване на услугата след изтичането на вече заплатения абонаментен период.

IV. Финансови условия

Чл.10. (1) За използване на услугата от крайните потребители се дължи заплащане на такса в размер, посочен в Тарифата на МайТВ.

(2) Размерът на таксата за ползване на услугата е различен в зависимост от избрания от крайния потребител абонаментен период за ползването й, посочен в потребителския му акаунт.

(3) МайТВ има право да променя размера на таксите, дължими за ползване на услугата, като за приложим се счита размерът, действащ към момента на заплащане на съответната сума.

Чл.11. (1) Заплащането от крайните потребители на дължимата такса за използване на услугата се извършва посредством потребителския им акаунт.

(2) Крайните потребители заплащат дължимата такса за ползването на услугата авансово, преди началото на съответния абонаментен период.

(3) Плащането на такса за използване на услугата се извършва с дебитна или кредитна карта през системата на Paypal.com съобразно условия за извършване на плащания чрез Paypal, достъпни на www.paypal.com. Плащания може да се извършват и чрез други способи, при изрично посочена на интернет страницата www.mytv.bg възможност за това.

(4) Плащането се счита извършено след постъпване на сумите по банковата сметка на МайТВ.

(5) Данните за дебитната или кредитна карта на съответния краен потребител, чрез която се извършват плащания на дължими такси за ползване на услугата, са посочени от последния в системата на Paypal.com, посредством която се извършват плащания на такси за ползване на услугата и могат да бъдат променяни по всяко време от крайния потребител. За валидни се считат данните, посочени към момента на заплащане на съответната сума.

(6) С изтичането на съответния абонаментен период, от кредитната, респективно дебитната карта на крайните потребители се удържа автоматично следваща такса съобразно абонаментния период, посочен в потребителския им акаунт. Правилото по предходното изречение не се прилага, ако до изтичането на съответния платен абонаментен период краен потребител изрази по указания в сайта www.mytv.bg начин желанието си да не бъде извършено посоченото удържане. В този случай предоставянето на услугата се спира с изтичането на текущия абонаментен период и се възобновява със заплащане на следваща абонаментна такса.

(7) В случай че автоматичното удържане по ал.6 на такса за следващ абонаментен период се окаже невъзможно и същата не е заплатена по друг начин, предоставянето на услугата се спира до заплащането на такса за ползване на услугата.

(8) В случай, че даден краен потребител желае да му бъде издадена фактура от МайТВ за заплатените от него суми за ползване на услугата, в допълнение на данните по чл.5, ал.2 последният следва да предостави и следните данни: за издаване на фактура на физическо лице - три имена, ЕГН и постоянен адрес; за издаване на фактура на юридическо лице – наименование на фирмата, ЕИК/БУЛСТАТ и адрес на управление.

Чл.12. МайТВ може по своя преценка да предостави, като част от свои промоционални кампании, възможност за заплащане на част или на пълния размер на дадена такса, дължима за използване на услугата, чрез ваучер и/или промоционален код. В такива случаи условията за осъществяване на плащането и използването на предоставения ваучер и/или промоционален код се определят за конкретната промоция. Доколкото в конкретната промоция не са предвидени специални условия, се прилагат настоящите Общи условия.

Чл.13. (1) Крайните потребители, които се регистрират за първи път съгласно чл.5, ал.3, получават възможност да ползват услугата в рамките на еднократен седемдневен тестов период. Тестовият период по предходното изречение започва да тече от активирането на услугата, което се осъществява от крайните потребители в избран от тях момент след регистрацията по чл.5, ал.3.

(2) Условията за регистрация на Paypal.com позволяват предоставяне на тестов период за ползване на услугата еднократно на даден краен потребител, регистрирал се в системата съгласно чл.5, ал.3, независимо от броя на регистрираните от него дебитни или кредитни карти.

(3) В случай, че до изтичането на указания в ал.1 седемдневен срок потребителите не заявят отказ от ползване на услугата чрез дерегистрация, извършена посредством потребителския им акаунт на интернет страницата www.mytv.bg, се приема, че същите са съгласни да продължат да я ползват в рамките на абонаментния период, посочен в потребителския им акаунт. Първият абонаментен период започва да тече от деня на изтичане на тестовия период.

(4) При липса на изричен отказ съгласно предходната алинея, МайТВ удържа от дебитната/кредитната карта на крайния потребител, посочена в потребителския му акаунт, такса в размер, съответстващ на посочения от него абонаментен период за ползване на услугата.

V. Права и задължения на страните

Чл.14. (1) МайТВ предоставя услугата в съответствие с предвиденото в настоящите Общи условия.

(2) МайТВ има право да получава всички дължими от крайните потребители такси за предоставената им услуга.

Чл.15. МайТВ осъществява наблюдение на процеса на предоставяне на услугата, като при констатиране на технически проблеми следва да предприема необходимите мерки с оглед отстраняване на проблемите в максимално кратки срокове.

Чл.16. МайТВ има право да променя параметри и характеристики на услугата, да променя условия и начин на ползването и/или предоставянето й, да спира или прекратява нейното предоставяне, както и да предоставя нови, различни от описаната в чл.3 услуга, чрез които се осигурява достъп до заглавията. Настоящите Общи условия ще се прилагат в отношенията между страните и в случаите, посочени в предходното изречение.

Чл.17. Крайните потребители са уведомени, че бТВ има право по всяко време да променя съдържанието на нелинейната медийна услуга Voyo, като крайните потребители нямат право на каквито и да е претенции в случай на премахване на заглавие/я от каталога на посочената услуга, до която им е предоставен достъп.

Чл.18. (1) Крайните потребители имат право да ползват услугата и предоставения им достъп до съответните заглавия единствено съгласно предвиденото в настоящите Общи условия.

(2) Крайните потребители нямат право да използват предоставения им достъп до заглавията за търговски цели, да представят публично заглавията, да предоставят на трети лица възможност за достъп до заглавията, да записват или запазват по друг начин копия на заглавията, да предоставят на трети лица по какъвто и да е начин копия на заглавията, както и да предоставят на трети лица каквито и да е услуги, свързани с предоставения им достъп до заглавия.

(3) Всички действия на крайните потребители, противоречащи на Общите условия, които имат или биха могли да имат за последица застрашаване работоспособността на интернет страницата www.mytv.bg, на услугата или дейността на МайТВ като цяло, както и действия, които водят или биха могли да доведат до нарушаване на права върху обекти на интелектуална и/или индустриална собственост или други права и законни интереси, ще бъдат смятани от МайТВ за нарушаване на настоящите Общи условия.

(4) В случай на нарушение на настоящите Общи условия, МайТВ има право да предприеме спрямо съответния краен потребител действията, предвидени в настоящите Общи условия и в приложимото законодателство.

Чл.19. (1) Крайните потребители нямат право по какъвто и да е начин да прехвърлят на трети лица свои права или задължения или да предоставят на трети лица възможност да упражняват изцяло или отчасти техни права, възникнали от отношенията им с МайТВ във връзка с използването на услугата.

(2) Крайните потребители се съгласяват, че МайТВ има право да прехвърля на трети лица изцяло или отчасти правата и/или задълженията си по правоотношенията с крайните потребители.

Чл.20. (1) Крайните потребители имат право да искат информация от МайТВ относно условията за ползване на услугата.

(2) Крайните потребители имат право да сигнализират МайТВ за констатираните от тях проблеми, свързани с ползването на услугата.

(3) Крайните потребители са длъжни да заплащат по определения от МайТВ начин дължимите суми за ползване на услугата.

VI. Интелектуална собственост

Чл.21. (1) Всички заглавия, достъп до които се предоставя чрез услугата, представляват защитени обекти на авторски и сродни на тях права и съдържат обекти на такива права.

(2) Интернет страницата www.mytv.bg съдържа информация, материали, функции и др., които представляват защитени обекти на авторски и сродни на тях права и съдържа обекти на такива права.

(3) Използването на услугата в нарушение на разпоредбите на настоящите Общи условия освен нарушаване на договореностите между крайните потребители и МайТВ, може да съставлява и нарушение на права върху обекти, които са предмет на чужда интелектуална и/или индустриална собственост, както и на други защитени от закона права и законни интереси на МайТВ и/или на трети лица. За всяко нарушение по този член съответният краен потребител поема за своя сметка цялата отговорност - гражданска, административно-наказателна или наказателна и заплащането на наложени от компетентен орган санкции и/или обезщетения на засегнатите лица.

VII. Отговорности

Чл.22. (1) Крайните потребители отговарят за верността и опазването в тайна на своите потребителски имена, пароли или каквито и да било други данни, предоставени във връзка с регистрации и/или ползването на услугата съгласно настоящите Общи условия.

(2) Крайните потребители носят цялата отговорност, произтичаща от предоставянето и използването на данни в нарушение на настоящите Общи условия.

Чл.23. (1) МайТВ не носи вина и отговорност за:

прекъсване или влошаване на качеството на услугата, дължащо се на неспазване на някой от параметрите по чл.7 и/или вследствие на причина, намираща се извън контрола на МайТВ;
функционалността на мрежата с данни на крайните потребители, нито за нейната хардуерна и софтуерна обезпеченост;
функционалността и обезпечеността на публичната интернет мрежа и свързаността на крайните устройства на потребителите с нея;
каквито и да било евентуални вреди, възникнали за крайните потребители в случай, че последните не са били своевременно информирани за промени в услугата или в начина й на ползване поради нередовното й използване;
евентуално наличие на „вируси” или други вредоносни последици от използването на интернет страницата www.mytv.bg;
погрешно заплащане от крайните потребители на суми за използване на услугата;
съдържанието на интернет страници, към които пренасочват връзки, разположени на www.mytv.bg;
данните, посочени от крайния потребител при регистрацията му с оглед ползване на услугата, вкл. посочване на неверни данни;
други обстоятелства, намиращи се извън контрола на МайТВ.

(2) МайТВ не носи отговорност за прекъсване на услугата или влошаване на нейното качество в случай, че крайният потребител е в неизпълнение на свое задължение.

(3) По смисъла на настоящия член „извън контрола на МайТВ” е всяко действие или бездействие на краен потребител или трето лице, неработоспособност на интернет свързаност, или каквато и да е друга причина, независеща от МайТВ, водеща до влошено качество или прекъсване на услугата или до невъзможност същата да се ползва необезпокоявано, вкл., но не само: поради неправилно боравене с техника и оборудване от страна на краен потребител или трето лице, неизпълнение на задължение на краен потребител във връзка с ползването на услугата, форсмажорно обстоятелство и други обстоятелства, които не се дължат на виновно поведение от страна на МайТВ.

Чл.24. (1) МайТВ има право да спира или прекратява предоставянето на услугата на крайни потребители в случай, че последните нарушават свои задължения, свързани с ползването и/или заплащането на услугата, като предоставянето на услугата може да се възобнови при отстраняване на нарушението.

(2) В случай на нарушаване на разпоредбите на настоящите Общи условия, МайТВ има право и да заличи регистрацията по чл.5, ал.1 на виновните крайни потребители.

(3) Предплатените от крайните потребители такси, отнасящи се за периода на спиране на предоставянето на услугата съгласно ал.1, респ. периода след прекратяване на услугата съгласно ал.1 или заличаване на регистрацията съгласно ал.2, не подлежат на възстановяване.

(4) В случай на нарушаване на разпоредбите на настоящите Общи условия, МайТВ има право и да:

1. предприеме законови действия за предотвратяване и/или преустановяване на нарушения на права и законни интереси на трети лица, извършени от крайни потребители;

2. предприеме законови действия за обезщетяване от виновните крайни потребители на имуществени и/или неимуществени права и законни интереси, нарушени от тях;

3. уведоми компетентните органи в случай на нарушаване от крайни потребители на чужди права и законни интереси;

4. уведоми носителите на засегнати права и законни интереси за констатирано нарушение, извършено от крайни потребители;

5. предприеме други допустими от закона действия по своя преценка.

VIII. Рекламации. Спорове

Чл.25. (1) Всеки краен потребител има право да отправи рекламация до МайТВ в случай, че услугата не може да бъде използвана поради причини, за които МайТВ отговаря.

(2) Рекламация се подава от засегнатия краен потребител в писмен вид, в срок до 24 часа от момента, в който е възникнало основанието за нея, на следната електронна поща: support@mytv.bg.

(3) Рекламацията трябва да съдържа задължително най-малко следната информация: в какво се състои оплакването, кога и при какви обстоятелства е констатирано; доказателство, че таксата, дължима за използване на услугата, е надлежно заплатена за абонаментния период, в който е възникнало основанието за рекламация; описание на техническите параметри на устройствата и скоростта на интернет връзката на крайния потребител, посредством които се ползва услугата; други, относими към случая факти и обстоятелства по преценка на крайния потребител.

(4) След получаване на рекламация, МайТВ открива рекламационна процедура. В случай, че въз основа на получената съгласно ал.3 информация рекламацията бъде преценена за основателна, МайТВ предоставя на крайния потребител oбезщетение, изразяващо се в предоставяне на допълнителен период от време за ползване на услугата, след изтичането на заплатения от крайния потребител абонаментен период, отговарящ на периода, през който крайният потребител не е могъл да използва услугата.

(5) Извън предоставянето на обезщетение съгласно ал.4, крайните потребители нямат право на други претенции за обезщетяване на настъпили за тях вреди, причинени от проблеми при използване на услугата.

Чл.26. Споровете между МайТВ и крайните потребители се решават чрез преговори, а ако това се окаже невъзможно, се отнасят за решаване пред компетентния български съд в гр. София.

IX. Заключителни разпоредби

Чл.27. (1) Писмената кореспонденция между МайТВ и крайните потребители се осъществява чрез електронни писма.

(2) Е-mail адрес на МайТВ за кореспонденция с крайни потребители: support@mytv.bg

(3) Крайният потребител посочва адрес на електронна поща за кореспонденция в потребителския си акаунт, като съобщенията, изпратени на посочения адрес, се считат за надлежно изпратени и приети.

Чл.28. По неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл.29. Настоящите Общи условия влизат в сила от 15.10.2012 г.